10248. - Έξήγησις της Χριστιανικής Διδασκαλίας τοϋ Καρδιναλέως Βελ- λαρμίνου Μεταγλωττισμένη εις ρωμαϊκήν διάλεκτον διά τοΰ πατρός Ν. Ν. Και ξανατυ- πωμένη με ολίγας μεταβολάς διά τοϋ Ν.Ν. έν τη ανατολή Μισιοναρίου, άποστολικοΰ— πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά έ'{ννη — Έν Ταυρίνω 1832 έκ τής Τυπογραφίας τής Βασιλικής με όρισμόν τών προεστώτων. Είς 8ον μικρόν, σ. ις' +πλέον τών 112. ΑΧΔ-.
Βελ-λαρμίνου

Εξήγησις της Χριστιανικής Διδασκαλίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εξήγησις της Χριστιανικής Διδασκαλίας