10246. - Διάλογοι περί Γραμματικής, ήτοι ακολουθία του Θέλγητρου. Έν Με- λίτη, Έκ τής 'Αμερικανής Τυπογραφίας. 1832. Είς 12ον, σ. 72. Πρβλ. αριθ. 1990. ΒΚΧ 7556. *

Διάλογοι περί Γραμματικής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διάλογοι περί Γραμματικής