10244.- Γαλεωμυομαχία. Έν Φλωρεντία εκ τοϋ τυπογραφείου αρχιεπισκοπι- κοί, αω'λ'β' Είς 8ον, σ 38 ά.ά. UM.MG. 1204 *

Γαλεωμυομαχία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γαλεωμυομαχία