10241. - 'Απόσπασμα εκ της Γενικής Εφημερίδος. Του Άρ. 13, Φεβρουα- ρίου 17. [1832] [κάτω:] "Εκ τής Εθνικής Τυπογραφίας Ναυπλίου. Μφ. 0.21 χ 0.29. Περιέχει το <Πρωτόκολλον συνεδριάσεως έν τφ Άρχείω τών 'Εξωτερικών (Foreign Office) κατά τήν 7 Ίαννουαρίου 1832. ΕΒΕ. Τμ. χφ. *

Απόσπασμα εκ της Γενικής Εφημερίδος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απόσπασμα εκ της Γενικής Εφημερίδος