10237. - Σχέδιον περί τής προβληθείσης μεταρρυθμίσεως τής κοινώς καλού- μενης 'Ιεράς Συνάψεως υπό Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανού τοΰ Ίμβρίου, διδασκά- λου και διευθυντού τοΰ έν Ένετία ελληνικοΰ Φλαγγινιανοΰ φροντιστηρίου. Έν Αίγίντ), έκ τής εθνικής τυπογραφίας διευθυνομένης υπό Γ. Άποστολίδου Κοσμητοΰ. 1831. Εις 8ον, σ. η +104. Το βιβλίον σταματά άποτόμως έν σ. 104, διακοπείσης τής εκτυπώσεως. Έν σ. η' επιστολή άπό 6 (18) Μαΐου 1829 τοΰ Κοί>τλοομο!)σιανοδ προς τόν Κυβερνήτην τής'Ελλά- δος. Μοναδικόν γνωστόν άντίτυπον παρά ΚΔ - .
Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανού τοΰ Ίμβρίου,

Σχέδιον περί της προβληθείσης μεταρρυθμίσεως της κοινώς καλούμενης Ιεράς Συνάψεως

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σχέδιον περί της προβληθείσης μεταρρυθμίσεως της κοινώς καλούμενης Ιεράς Συνάψεως