10235* - Πολιτικόν Σύνταγμα της Ελλάδος. Συνταχθέν, άνακριθέν, και έπι- κυραηΊέν κατά τήν Γ' Έθνικήν Συνέλευσιν, έν Τροιζήνι 1827 κατά μήνα Μάϊον. Με- τατυπωι)έν δε έν Έρμουπόλει, παρά Ν. Βαρότση 1831, κατά μήνα Αΰγουστον. Είς 16ον, φ. 1 ά.ά. + σ. 49 + φ. 1 ά.ά. ΒΚΧ 1863. #¦

Πολιτικόν Σύνταγμα της Ελλάδος.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πολιτικόν Σύνταγμα της Ελλάδος.