10231.-Νέον έτος σωτήρων ΑΩΛΑ.---[κάτω:] Ό Διανομεύς τής Γεν. Εφημερίδος Κ. Σωτηριάδης. Μφ. 0.18x0.26. Στίχοι. "Αρχ. Μέ σέβας το βαθύτατον, έπεύχομ' έν υγεία - - - IB 90.
Κ. Σωτηριάδης.

Με σέβας το βαθύτατον, επευχομέν υγεία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Με σέβας το βαθύτατον, επευχομέν υγεία