10230. - Μουσταφά Πασσάς καΐ 'Οσμάν Νουρετήν Μπέης Προς τους Χρι- στιανούς τής Επαρχίας. Στοχαζόμενοι δτι ζητείτε και ν>έλετε την άνακαίνησιν τών Εκ- κλησιών σας από 'Ημάς--------[κάτω:] Έν Χανίοις· την 16 Φευρουαρίου 1831 Μφ. 0.27 χ 0.30. ΓΑΚρ - . -*
Μουσταφά Πασσάς | 'Οσμάν Νουρετήν Μπέης

Προς τους Χριστιανούς της Επαρχίας.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προς τους Χριστιανούς της Επαρχίας.