10229.-Μέρος πρώτον. Άπλοϋν άλφαβητάριον δια τά παιδία — Λάβετε παι- δείαν και μή άργΰριον και γνώσιν υπέρ χρυσίον δεδοκιμασμένον. . . Παροιμ. η'. 10.— (Έκδοσις τρίτη) Έν Άνδοβηρία τής 'Αμερικής, 1831 Εις 8ον μικρόν, σ. 60. UH. 4286. 13. -»·

Απλούν αλφαβητάριον δια τα παιδία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απλούν αλφαβητάριον δια τα παιδία