10223. - Ερμηνεία τοϋ σπαρσίματος των γεωμήλων. Τα γεώμηλα τών οποίων ή χρήσις άρχισε να γίνεται κοινή εις τήν Ελλάδα-------[κάτω :] Έκ Τίρυν{>ος, τή 4 Μαρτίου 1831. Γρηγόριος Παλαιολόγος. Μφ. 0.28 χ 0.46. Πρβλ. άριθ. 3169. ΕΒΕ. Τμ. Χφ.
Γρηγόριος Παλαιολόγος.

Ερμηνεία του σπαρσίματος των γεωμήλων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ερμηνεία του σπαρσίματος των γεωμήλων