10222. - Ελληνική Πολιτεία. Ή Διοικητική Επιτροπή τής Ελλάδος. Επειδή αί μιαιοφόνοι χείρες-----[κάτω:] Έν Ναυπλύρ τή 30 Σεπτεμβρίου 1831 Μφ. 0.21 Χ 0.28. Κήρυξις πένθους εξ μηνών, έπί τή δολοφονία τοϋ Ίω. Καποδίστρια. ΕΒΕ. Τμ. χφ. -W-

Ελληνική Πολιτεία.Η Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ελληνική Πολιτεία.Η Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος