10219. - Άριθ. 16199. Εγκύκλιος. Ελληνική Πολιτεία. Ή επί τής οικονομίας Επιτροπή ειδοποιεί-------- ¦¦ Μφ. τής 10 'Οκτωβρίου 1831, έν Ναυπλίφ. Περί κοπής νομισμάτων. Έν αντιγράφω παρά ΓΧ - . *

Περί κοπής νομισμάτων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί κοπής νομισμάτων