10215. - Τίμησις αμαρτιών δια του Φωτός τοϋ Ουρανού. Έν Μελίτη. Άπό τήν εξ 'Αμερικής τυπογραφίαν 1830. Εις 8ον, σ. 20. #¦

Τίμησις αμαρτιών

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τίμησις αμαρτιών