10210. - Μικρόν Βιβλίον διά μεγάλην όμόνοιαν περιέχον γνώμας περ'ι Ελλη- νικής Γραμματικής, και έξήγησιν τών παλαιών ονομασιών της, υπό Κωνσταντίνου Ζευ- άρα. Έν Όδησσώ. Έν τη τυπογραφία τοΰ τών Ελλήνων Έμπορων Σχολείου, 1830. Είς-, σ. 19. Βρετός γ', Β' 936. #
Κωνσταντίνου Ζευ-άρα

Μικρόν Βιβλίον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Μικρόν Βιβλίον