10198. - Προκήρυξις.---[κάτω :] Κόρφοι έν τη τυπογραφία τής Διοικήσεως. Μφ. 0.24 Χ 0.38 τής 13 Μαΐου 1829. Ίταλιστ'ι και ελληνιστί. Δέν αναγνωρίζεται ό έκ μέ- ρους τών 'Ελλήνων αποκλεισμός τών παραλίων, πλην τής περιοχής τοϋ Μωρέως καί τών Κυκλά- δων. ΔΒΖ - . •8-

Προκήρυξις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προκήρυξις