10197. - Προκήρυξίς. Κάνεις δεν είναι δστις δεν ήκουσε τό'νομα τής Σαπ- φοϋς-------[έν Ο. 2 ά.ά:] Έν Πίσ^, 28 Μαρτίου 1829. Ν. Π. Εις 4ον μικρόν, ο. 3 ά.ά. Προαναγγέλλει τήν έ'κδοσιν βιβλίου ΰπό τον τίτλον «Φιλόμουσου
Ν. Π.

Προκήρυξις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προκήρυξις