10175. - Έπιτομή τών αξιόπιστων μαρτυριών τής άποκαλΰψεως τής θείας βου- λής εις τήν Νέαν Διαθήκην. Παρά τοΰ αίδεσιμοτάτου Βιελβίου Πορτέου, επισκόπου τής Λόνδρας. Μελίτη, από τήν εξ 'Αμερικής τυπογραφίαν, αωκζ' Είς 16ον, σ. 111. UH. MG. 1235. 14. *

Επιτομή των αξιόπιστων μαρτυριών

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επιτομή των αξιόπιστων μαρτυριών