10173.- Εις τό δνομα τής Πίστεως και τής Πατρίδος καΐ ύπό τήν προστα- σίαν τής Σ. Διοικήσεως 'Ιώνων "Ενωσις. [έν τέλει:] 'Εν Ναυπλιω τη 26 Ίου-

Ιώνων Ενωσις.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ιώνων Ενωσις.