10165. - 'Αλληγορία ή ιστορία ενός αντιγράφου τής Αγίας Γραφής, [έν τέ- λει :] Μελίτη. 'Από τήν έξ 'Αμερικής Τυπογραφίαν. αωκε'. Εις 12ον, σ. 28. UH. M.G. 1244. 3.

Αλληγορία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αλληγορία