10157. - Προκήρυξις 'Ιδού τέλος πάντων------ Ε;ς 4ον, σ. 3. Της 18 Δεκεμβρίου 1823, εν Μεσολογγίω, ΰπογραφόμενον ύπό τοϋ ίατροϋ Δρ. Ίωάννου Ίακώβου Μάϊερ, περί εκδόσεως των 'Ελληνικών Χρονικών. Το αυτό κείμενον, αλλά διάφορος εκδοσις της ύπ' αριθ. 1397. #
Δρ. | Ίωάννου Ίακώβου Μάϊερ

Προκήρυξις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προκήρυξις