10153.— Προσωρινή Διοίκησις τής Ελλάδος. Ό Μινίστρος τής Θρησκείας.---- Φίλτατα τής Ελλάδος τέκνα! Ή σκληρά τυραννία τών Βαρβάρων— [έν τέλει:] Έν Κορίνι^φ 'Απριλίου. 6, 1822. Ό μινίστρος τής θρησκείας Άνδρούσης 'Ιωσήφ Ό Γε- νικός Γραμματεύς Χαράλαμπος Μάλ^ς. Μφ. 0.21 χ 0 27. Περί παραδόσεως τών χρυσών και αργυρών σκευών τών εκκλησιών και μο- ναστηριών έπ'ι αποδείξει, διά τάς άνάγκας τής πατρίδος. ΕΒΕ. Τμ. Χφ. *
Άνδρούσης 'Ιωσήφ

Περί παραδόσεως των χρυσών και αργυρών σκευών των εκκλησιών και μοναστηριών επι αποδείξει, διά τας ανάγκας της πατρίδος.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί παραδόσεως των χρυσών και αργυρών σκευών των εκκλησιών και μοναστηριών επι αποδείξει, διά τας ανάγκας της πατρίδος.