10150.—Τα τέσσαρα Θεία και Ιερά Ευαγγελία Νεωστί μετατυπωθέντα εις χα- ρακτήρα μεγαν εις χρησιν τών ευλαβέστατων 'Ιερέων και τών ευσεβών Χριστιανών Προστεθείσης και της 'Ιεράς Άποκαλΰψεως τοΰ Εύαγγελιστοϋ "Ιωάννου Μετά, και της Προσθήκης τών Εικονογραφιών εν άρχη τοΰ Ευαγγελίου εκάστου Εύαγγελιστοϋ Έν Βενετία παρά Νικολάω Γλυκεΐ τφ εξ Ιωαννίνων 1821. Εις 8ον, σ. 518. Βιβλ. ελλ. Κοινότητος Βενετίας, κατ' άνακοίνωσιν κ. Κ. Μέρτζιου. *

Τα τέσσαρα Θεία και Ιερά Ευαγγελία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τα τέσσαρα Θεία και Ιερά Ευαγγελία