10143. - Χριστιανική Διδασκαλία περιέχουσα τά αναγκαιότερα άρθρα της ορ- θοδόξου πίστεως εις τά όποια πρέπει νά διδάσκωνται τά παιδία με ερμηνείαν τινά πώς γίνεται το σημεΐον τοΰ τιμίου Σταύρου Έκδοσις τρίτη Έν Βενετία παρά Πάνω Θεοδοσίου τω εξ Ίωννίνων 1820. Εις 16ον, σ. 32. Βιβλ. ελλ. Κοινότητος Βενετίας, κατ' άνακοίνωσιν κ. Κ. Μέρτζιου.

Χριστιανική Διδασκαλία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Χριστιανική Διδασκαλία