10135. — Κανόνες τών Διοικητών τοΰ Έλληνικοΰ Έμπορικοϋ Σχολείου τών έν Όδησσώ Γραικών. Έν Βίλνη. Παρά 'Ιωσήφ Ζαβάδζκη, τω τοΰ Αϋτοκρατορικοϋ παν- διδακτηρίου τυπογράφω, αϋλικω τοϋ τής Πολωνίας βασιλείου τυπογράφω και βιβλιο- πώλη' έν ετει αωιθ' (1819). Εις 4ον μικρόν, ο. 18. Οί κανόνες οΰτοι, έκ 13 άρθρων, συνετάχθησαν τή 28 Νοεμβρίου 1818 ύπό επτά πληρεξουσίων, μή αναφερομένων όνομαστί, έπεκυρώθησαν δέ τη 24 Νοεμβρίου 1818 ύπό τών -συντηρητών και συνδρομητών» τοΰ Σχολείου, ων δεν αναγράφονται τά ονόματα, ανερχο- μένων όμως εις 4δ. Τό φυλλαδιον τοϋτο είναι τό μοναδικόν, ύπ' έμοΟ τουλάχιστον, άπαντώμενον έκ τυπογραφείου τής πόλεως ταύτης. Ή τυπογραφική έμφάνισις αρίστη. IB 59, 1051.

Κανόνες των Διοικητών του Ελληνικού Εμπορικού Σχολείου των εν Οδησσώ Γραικών.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κανόνες των Διοικητών του Ελληνικού Εμπορικού Σχολείου των εν Οδησσώ Γραικών.