10132. - Έπιστολάριον Περιέχον Διαφόρους Χαρακτήρας και 'Υποδείγματα Επιστολών προς οποιονδήποτε Πρόσωπον Άξιωματικόν, Έκκλησιαστικόν τε, και Κο- σμικόν με τους Τίτλους αυτών, ετι δέ Ίστορικήν τίνα Περιγραφήν τών Εκκλησιαστι- κών Θρόνων, Πατριαρχών, 'Αρχιεπισκόπων, Μητροπολιτών, και 'Επισκόπων τής 'Ορ- θοδόξου 'Ανατολικής 'Εκκλησίας' Χρονολογίαν, Μηνολόγιον, καί τίνα χρήσιμα Κανό- viu τών Πασχαλιών, και άλλα αναγκαία. Μετά Προσθήκης Διαφόρων Νεωτέρων 'Επι- στολών, και τής Διαθήκης τοϋ άοιδίμου 'Αρχιεπισκόπου Ευγενίου τοΰ Βουλγάρεως. Έν Βενετία. Παρά Νικολάω Γλυκεϊ τω εξ 'Ιωαννίνων. 1819. Εις 8ον μικρόν, σ. 264. ΒΚΧ 8341. *

Επιστολάριον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επιστολάριον