10130. - Δηλοποίησις. Τό Ύπέρτατον Συμβοϋλιον τής Δικαιοσύνης θέλει αρχίσει-----[κάτω:] Κόρφοι έν τή τυπογραφία τής Διοικήσεως. Μφ. 0.32 Χ 0 42, τής 19 Matov 1818, ίταλιστ'ι και ελληνιστί. Περί τρόπου συντάξεως των αναφορών και περί ταχείας διεκπεραιώσεως των. ΔΒΖ—. *

Δηλοποίησις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Δηλοποίησις