10102. — Προκήρυγμα.---------Επειδή από δλα τα πράγματα---------[κάτω:] Κορφοί εν τη τυπογραφία τής Διοικήσεως. Μφ. 0.45x0.64, ιταλ.στί και ελληνιστί, τής 26 'Ιουλίου 1816. Περί απογραφής τών λέμβων Κερκύρας, διά φορολογικούς και αστυνομικούς λόγους. ΔΒΖ—. ¦Χ-

Περί απογραφής των λέμβων Κερκύρας, δια φορολογικούς και αστυνομικούς λόγους.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί απογραφής των λέμβων Κερκύρας, δια φορολογικούς και αστυνομικούς λόγους.