10096. — Προκήρυγμα Έκ μέρους τοΰ Έξοχωτάτου Μαγγιόρ Στρατηγού "Αβιλλανδ Σμίθ---------[κάΐω:] Κορφοί, έν τη τυπογραφία τής Διοικήσεως. Μφ. 0.46 χ 0 64. Τής 26 'Ιουλίου 1816. Ίταλιστί καί ελληνιστί. Περί άστυν. μέτρων τοΰ λι- μένος Κερκύρας. ΔΒΖ—. #¦
Μαγγιόρ Στρατηγού"Αβιλλανδ Σμίθ

Προκήρυγμα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προκήρυγμα