10095. — Officium hebdomadae sanctae juxta formam missalis et breviarii romani Acoluthia tis meghalis evdhomados Metafrasmeni apo to latinicon is to aplun Romaicon me stocliasmus ke exighisis afieromeni is tus archondas ke archondisas latinus tis Thessalonikis para tu Frantziscu Carapelli efimeriu tis idhias poleos En Venetia tipografia Picotti 1816. Εις 8ον, σ. 485 + φ. 1 ά.ά. ένθα: Etipothi me ta Exodha tu jereos Ignatiu d'Isidoro apo tin Chio. ΑΧΔ—. -»-
Frantziscu Carapelli

Acoluthia tis meghalis evdhomados

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Acoluthia tis meghalis evdhomados