10086.— Ήμεΐς 'Ιάκωβος Κάμπβελ Τενέ[ν]τες Στρατάρχης Πολιτικός 'Απόστο- λος τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως--------Με τά προκηρΰγματα τών δ'. Φευρουαρίου αωι' και τών η'. Άπριλλίου αωιγ', τά Δάτζια------[κάτω:] Εκ τής Βασιλικής τυπογρα- φίας τής κατά τάς Ίωνικάς Νήσους. Μφ. 0 30x0 43, της 15 Φεβρ. 1814, ίταλιστί και ελληνιστί. Περί πληρωμής δασμού 1/2 ταλ- λήρου «διά κάθε βαρέλλαν Κρασιού και ενός ταλλήρου διά κάθε βαρέλλαν Ρακιού» διά τήν μετα- φοράν των άπό πλοίου εις πλοΐον. ΔΒΖ—. *
Ιάκωβος Κάμπβελ Τενέ[ν]τες

Περί πληρωμής δασμού 1/2 ταλλήρου «δια κάθε βαρέλλαν Κρασιού και ενός ταλλήρου δια κάθε βαρέλλαν Ρακιού» διά την μεταφοράν των από πλοίου εις πλοίον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί πληρωμής δασμού 1/2 ταλλήρου «δια κάθε βαρέλλαν Κρασιού και ενός ταλλήρου δια κάθε βαρέλλαν Ρακιού» διά την μεταφοράν των από πλοίου εις πλοίον