10084. — Διατάγματα Γενικά. Στρατόπεδον Γενικόν. Κόρφοι 14 Σεπτεμβρίου 1814 Ε. Ν. Επειδή ή Γενική τελείωσις της ειρήνης------[κάτω:] Κορφοί, εν τη τυπογραφία της Διοικήσεως. Μφ. 0.32 χ 0.43. Περί απολύσεως των υπηρετούντων υπό τά όπλα 'Ελλήνων. ΔΒΖ—. *

Διατάγματα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διατάγματα