10082. — Ήμεΐς 'Ιάκωβος Κάμπβελ Τενέντες Στρατάρχης Πολιτικός 'Απόστο- λος της Α. Μ. τοΰ Βασιλέως------Επειδή ύπερισχυουσι πολλαι ψευδείς καϊ απατηλά! γνώμαι--------Έκ της κοινής Τυπογραφίας τών Ιωνικών Νήσων. Μφ. 0 29 Χ 0 39. Ίταλιστ'ι κα'ι ελληνιστί, της 16 Δεκεμβρίου 1813. Πάντες οί ξένοι όφείλουσι νά συμμορφώνται προς τάς φορολογικάς και υγειονομικός διατάξεις τών Νήσων. ΔΒΖ —. *
Ιάκωβος Κάμπβελ Τενέντες

Επειδή ύπερισχυουσι πολλαι ψευδείς και απατηλαί γνώμαι

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επειδή ύπερισχυουσι πολλαι ψευδείς και απατηλαί γνώμαι