10074. — Κανονισμοί Τών 'Εκκλησιών και τοΰ Κλήρου τών 'Ιονικών Νήσων Εις 8ον, σ. 21. "Ανευ χρονολογίας, άλλα τοΰ 1811. Πρβλ. αριθ. 10016 IB 55, 967. 10075. - Λαόνικος και Ξανθίππη, ή ό ειλικρινής έρως, και ή ασύνετος μή- τηρ. Δράμα διηρημένον εις μέρη δυο. 'Υπό Χ': Χριστοδούλου Χ': Δημητρίου τοΰ από τήν Τέρπιλλον της Μακεδον[ίας] Έν Βιέννη της Άουστρίας, εκ της τυπογραφίας Τω. ΒαρΦολ. τοΰ Τζβεκίου, πρφην Γ. Βενδότου, 1811 Εις 16ον, σ. 12 α. ά. + 285 + 1 ά. ά. UH. MG 1223. 1. *
Χ': Χριστοδούλου Χ': Δημητρίου

Κανονισμοί Των 'Εκκλησιών και του Κλήρου των Ιονικών Νήσων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κανονισμοί Των 'Εκκλησιών και του Κλήρου των Ιονικών Νήσων