10072. - Όκτώηχος συντεθεΐσα παρά τοΰ έν Άγίοις Ίωάννου Δαμασκηνοΰ *Η προσετέτ^η έν τφ τέλει Τά Έξαποστει/άρια και τά Έωθινά Ίδιόμελα. Ενετίησιν Παρά Νικολάω Γλυκεΐ τφ έξ 'Ιωαννίνων. 1810. Εις 8ον μικρόν, ο. 192. ΕΒΕ--.
Ίωάννου Δαμασκηνοΰ

Οκτώηχος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Οκτώηχος