10064. — Άναίρεσις νοσοκομικής τίνος αναφοράς και Σύντομος Διήγησις τών εν τω τοΰ Γαλατά τών Γραικών νοσοκομείω άρτίως συμβάντων. Συντεθεΐσαι ύπό τοΰ φιλογενοϋς Σεργίου Ίωάννου και τυποις έκδοίΐεΐσαι επί τφ διανεμηθήναι δωρεάν τοις φιλογενέσιν. 1806. Εις 8ον μικρόν, σ. 46. Κατά της χειρογράφου αναφοράς τοΰ ιταλού αρχίατρου 'Αντωνίου Πετζόνη. Μετετυπώθη έν Πανδώρα 20 (1870) 241-8, 436-8. ΕΒΕ—, ΑΧΔ—. -Η-
Σεργίου Ίωάννου

Αναίρεσις νοσοκομικής τίνος αναφοράς και Σύντομος Διήγησις των εν τω του Γαλατά των Γραικών νοσοκομείω αρτίως συμβάντων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αναίρεσις νοσοκομικής τίνος αναφοράς και Σύντομος Διήγησις των εν τω του Γαλατά των Γραικών νοσοκομείω αρτίως συμβάντων