10061. - Νέον "Ανθος Χαρίτων Άνακαινισμένον, αΐιξημένον, και στολισμέ- νον με Διδασκαλίαις, Παρομοίωσες καί Παραδείγματα αρμόδια εις τάς άρετάς, καί ελαττώματα, περί τών οποίων ομιλεί, Βιβλίον ωφελιμωτατον εις κάθε άνθρωπον, καί μάλιστα οποίον έπιποθεΐ νά μάθη ταΐς δυο τόσον κοιναΐς Γλώσσαις, Ίταλικήν, και άπλήν Ρωμαϊκήν. Νεωστί τυπωθέν, και μετ' άκριβοΰς επιμελείας, διορθωθέν. αωε'. Ένετίησι, 1805. Παρά Νικολάφ Γλυκεϊ Τφ εξ 'Ιωαννίνων. Εις 8ον μικρόν, σ. 136, ελληνιστί και ίταλιστί· πρβλ. αριθ. 362. ¦#·

Άνθος Χαρίτων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Άνθος Χαρίτων