10057. - Άγιασματάριον Μέγα ήγουν εκλογή τών Χρησιμωτέρων και αναγ- καιοτέρων τοΐς Ίερεΰσιν 'Ακολουθιών και ευχών εκ τοΰ Μεγάλου Ευχολογίου, έν φ νΰν προσετέθησαν αί δυο Άκολουθίαι τοΰ Έξοδιαστικοΰ τών τε μοναχών και τών Ίε-

Αγιασματάριον Μέγα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αγιασματάριον Μέγα