10046· — Μηνολόγιον Πρόχειρον Κατά to παλαιόν ΰφος δια το παρόν ΑΩΑ έτος. Έν τό) τοΰ Πατριαρχείου της Κωνσταντινουπόλεο>ς Τυπογραφείω. Εις 8ον, σ. 32. Έκ φωτοτυπίας τοΰ εξωφύλλου και περιγραφής υπό Γ. Ι. Άρβανιτίδου, έν π. Ό «Συλλέκτης» 1950, σ. 169-170. -Η-

Μηνολόγιον Πρόχειρον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Μηνολόγιον Πρόχειρον