10036. - Τοΰ Μακαριωτάτου Πατρός ημών Μελετίου 'Αρχιεπισκόπου 'Αλε- ξανδρείας, Λιβύης, Πενταπόλεως, Αιθιοπίας, και πάσης γής Αιγύπτου. Περί της αρ- χής τοΰ Πάπα εν εΐδει επιστολών. Είς 8ον, σ. 2 ά. ά. + 34. ΕΒΕ-. *
Μελετίου 'Αρχιεπισκόπου 'Αλε-ξανδρείας, Λιβύης, Πενταπόλεως, Αιθιοπίας, και πάσης γής Αιγύπτου

Περί της αρχής του Πάπα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί της αρχής του Πάπα