10024—'Ομιλία προτρέπουσα προς γνώσιν της θείας Γραφής. Έν Λονδίνω Έτυπώθη ύπό Ρικάρδου Γιλβέρτου δια προσταγής της Εταιρείας συσταθείσης δια την πρόοδον τής Χριστιανικής Γνώσεως. Είς 8ον, σ. 16. ΒΒ - . -Η-

Ομιλία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ομιλία