10014.—Ή Νόρμα. Μεταφρασθεΐσα έκ τοϋ Ίταλικοϋ ύπό ** Έν 'Αθή- ναις, έκ τοϋ τυπογραφείου «ή φιλόμουσος λέσχη» Δ. Σ. Κοπίδα, και Συν. (Έν όδώ 'Αθηνάς, αριθ. 257). Εις 16ον, φ. 2 α. ά. + σ. 10. Πρβλ. άρι». 3354. ΓΕΝ. Varia 328. *
**

Η Νόρμα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η Νόρμα