10000. - 'Αφορισμός τοΰ 'Αειμνήστου Πατριάρχου Γρηγορίου τοϋ Ε'. Κατά των Ελλήνων επαναστατών τοΰ 1821. [έν τέλει:] Γυποις Δ. Δράκου. Εις 8ον, σ. 8. 'Εν 'Αθήναις. ΕΒΕ. ΙΣΤ. 127" . *
Πατριάρχου Γρηγορίου τοϋ Ε'

Αφορισμός

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αφορισμός