9995. - Χρονολογία μαθηματική και Ιστορική υπό Ίωάννου Ν. Σταματέ- λου Καθηγητοϋ τής Ρητορικής, Συνθέσεως και Φιλοσοφίας εν τω Λυκείω Λευκάδος. — Σύμβουλος ουδείς έστι βελτίων χρόνου.— 'Εν Ζακϋνθω Τυπογραφεΐον ό Παρνασ- σός Σεργίου Χ. Ραφτάνη 1863 Εις 8ον, σ. 55 + 1 &.ά. ΓΕΝ. Per. 610, ΛΟΒ Κ 1/1. *
Ίωάννου Ν. Σταματέ-λου

Χρονολογία μαθηματική και Ιστορική

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Χρονολογία μαθηματική και Ιστορική