9993.- Χ. Παμπούκη Συνέχεια Λόγων (από της 8 'Ιουνίου 1853 μέχρι της 22 Μαΐου 1861), μετά προλεγομένων. Έν 'Αθήναις, τη Α' 'Ιανουαρίου 1863. 'Εν 'Αθήναις, 'Εκ τοϋ τυπογραφείου Χ. Ν. Φιλαδελφέως. (Παρά τη Πύλη τής 'Αγοράς αριθ. 420). 1863. Εις 8ον, σ. 169 + β'+ 1 οί.ά.+ γ'. ΕΒΕ. ΣΥΜΜ. 184 Q*, TEN.K.G. 473. #-
Χ. Παμπούκη

Συνέχεια Λόγων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συνέχεια Λόγων