9981. - Φλυαρίαι "Ελληνος άγαπώντος την πατρίδα του Άμερολήπτως το παρελθόν κρίνοντος και αίσια έπευχομένου.— «Γνώμεν εαυτούς και έλπίσωμεν επί Κΰ- ριον*—Έν 'Αθήναις 1863. Εις 8ον, σ. δ' + 5 - 36 + ε' - η'. ΕΒΕ. 1ST. 3799, ΓΕΝ. K.G. 216-. -*

Φλυαρίαι Ελληήνος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Φλυαρίαι Ελληήνος