9978.- Φάροι και Φανοί ήτοι Γενική περιγραφή τών προς χρήσιν τής ναυ- τιλίας Φάρων και Φανών, των διαφόρων σημείων και σημαντήρων και τών κυριωτέρων ουρτίδων, σκοπέλων, υφάλων κλπ. με{Γ ικανών οδηγιών και παρατηρήσεων. Μετάφρασις εκ τοϋ 'Ιταλικού ύπό Παν. Θ. Ζαφειροπούλου εκδίδεται δαπάνη Λαμπριανοΰ Δ. Τσώρτση Έν 'Αθήναις έκ τοϋ τυπογραφείου Δημήτριοι) Δράκου 'Οδός 'Αχαρνών 1863. Εις 8ον, σ. 386. IB—. -Η-
Παν. Θ. Ζαφειροπούλου

Φάροι και Φανοί

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Φάροι και Φανοί