9977. - Ύπουργεΐον Οικονομικών Τμήμα Δ'. Γενικός πίναξ τοϋ εξωτερικού εμπορίου τής Ελλάδος δια το έ'τος 1861. 'Αθήναι, έκ τής εθνικής τυπογραφίας 1863. Ministere des Finances. Section IV. Tableau general du commerce de la Grece avec les nations etrangeres pendant l'annee 1861. Athenes, Imprimerie Na- tionale 1863. Εις 4ον, σ. it' + 137. ΓΕΝ - . -Η-

Γενικός πίναξ του εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδος δια το έτος 1861

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γενικός πίναξ του εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδος δια το έτος 1861