9976. — 'Υπόμνημα προς την έν 'Αθήναις δευτέραν Έθνικήν τών 'Ελλήνων Συνέλευσιν. Περί διαθέσεως τών εθνικών γαιών. 'Υπό Δ. Αίνιάνος πληρεξουσίου Φθιώ- τιδος. Έν 'Αθήναις, τΰποις Δ. Άθ. Μαυρομμάτη. 1863. Εις 8ον, σ. 30. TEN.K.G. 945, IB 8, 146. #
Δ. Αίνιάνος

Υπόμνημα προς την εν Αθήναις δευτέραν Εθνικήν των Ελλήνων Συνέλευσιν.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Υπόμνημα προς την εν Αθήναις δευτέραν Εθνικήν των Ελλήνων Συνέλευσιν.