9971.-Τών γερόντων τό μάθημα. Κωμωδία ΕΊς πράξεις τρεις, ύπό Χ. Δ.
Χ. Δ.

Των γερόντων το μάθημα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Των γερόντων το μάθημα