9965.-Τό φρικτόν λάθος, μυθιστόρημα Ξενοφώντος Ραφοπούλου.Έκδίδε- ται τό δεύτερον 'Υπό Έπ. και Εύθ. Ραφοπούλου. Άθήνησι. 1863. Εις 16ον, σ. 221. ΦΣΠ-. Πρβλ. αριθ. 5335. *
Ξενοφώντος Ραφοπούλου

Το φρικτόν λάθος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Το φρικτόν λάθος